Τομέας Μηχανολογίας

Τομέας Μηχανολογίας

Τομέας Μηχανολογίας (1)

Παρασκευή, 06 Φεβρουαρίου 2015 22:22

Τομέας Μηχανολογίας

Written by

 

mixan1Ο μηχανολόγος είναι ένα επάγγελμα ιδιαίτερα γοητευτικό. Ο ρόλος του μηχανολόγου είναι να υλοποιεί μια ιδέα σε προϊόν για την αγορά.

Ανεξάρτητα της εκπαιδευτικής του στάθμης ασχολείται με τον σχεδιασμό, την κατασκευή αλλά και την συντήρηση απλών ή και συνθετών κατασκευών.

Μηχανολογικός τομέας ΕΠΑΛ Γρεβενών

O Μηχανολογικός Τομέας με τις ειδικότητες του απευθύνεται σε νέους και νέες που επιθυμούν να ασχοληθούν
με τη μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή εξαρτημάτων καθώς και στη ν βλαβών μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

 

 

mixan2Οι μαθητές(-τριες) που επιλέγουν τη φοίτηση τους στον τομέα αυτό αποκτούν γνώσεις Γενικής Παιδείας, θεωρητικές γνώσεις σχετικά με το αντικείμενο της ειδικότητας που επιλέγουν καθώς αναπτύσουν και δεξιότητες ασκούμενοι στα εργαστήρια του Εργαστηριακού Κέντρου.

Σε κάθε περίπτωση το βασικό ζητούμενο είναι η ομαλή ένταξη τους στο εργασιακό περιβάλλον.
Είναι γεγονός ότι το διάστημα που απαιτείται από έναν απόφοιτο για την ένταξη αυτή ποικίλλει ανάλογα με τις γνώσεις και τις εμπειρίες που έχει ήδη αποκτήσει.

 

 

mixan3

 

O Μηχανολογικός τομέας διαθέτει τις παρακάτω ειδικότητες:

Μηχανολογικών Εγκ/σεων & κατασκευών

Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού

Τεχνικός Οχημάτων

 

 

 

 

 

Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να:

Χρησιμοποιεί και να εφαρμόζει τα μέσα και τα μέ­τρα προστασίας και υγιεινής.
Εξασφαλίζει την τήρηση των προδιαγραφών και οδηγιών λειτουργίας και ασφαλείας των εργαλειομηχανών.
Εκτελεί, σύμφωνα με τα σχέδια, εργασίες κατεργα­σίας σε εργαλειομηχανές.
Επιλέγει τον απαραίτητο εξοπλισμό (όργανα, εργα­λεία, συσκευές, υλικά).
Καταγράφει και αναφέρει τα αποτελέσματα των επεμβάσεων του.
Κοστολογεί τις εργασίες και τα υλικά.
Παρακολουθεί και συντονίζει ομάδα.
Είναι ικανός να ασχοληθεί με επιτυχία στην εγκατά­σταση, τον έλεγχο, τη ρύθμιση, τη συντήρηση και -κατά περίπτωση- την επισκευή μηχανών παραγω­γής κεφαλαιουχικών ή καταναλωτικών αγαθών.
Είναι ικανός να απασχοληθεί σε βιομηχανίες ή βιο­τεχνίες κεφαλαιουχικών ή καταναλωτικών αγαθών, εμπορικές επιχειρήσεις συναφών δραστηριοτήτων ως τεχνίτης συντήρησης και σε υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής μηχανολογικού εξοπλισμού.

Ψυκτικών Εγκαταστάσεων & Κλιματισμού

Στήν ειδικότητα Ψυκτικών Εγκαταστάσεων & κλιματισμού ο μαθητής ασχολείται με την τοποθέτηση και επισκευή σχετικών μηχανημάτων και συσκευών όπως:

οικιακά και επαγγελματικά ψυγεία.
ψυκτικοί θάλαμοι.
απλές μεμονωμένες κλιματιστικές συσκευές ή κεντρικές εγκαταστάσεις κλιματισμού.
αντλίες θερμότητας.


Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να:

Ακολουθεί τις τεχνικές οδηγίες και τις προδιαγραφές του μελετητή και του κατασκευαστή.
Εφαρμόζει τους κανονισμούς ασφαλείας.
Χρησιμοποιεί σωστά τα εργαλεία, τις συσκευές και τα όργανα ελέγχου.
Εργαστεί σε εγκαταστάσεις βιομηχανικής και επαγγελματικής ψύξης και εγκαταστάσεις κεντρικού και βιομηχανικού αερισμού και κλιματισμού.
Είναι ικανός να ασχοληθεί με επιτυχία στην εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή οικιακών και επαγγελματικών ψυγείων και ψυκτικών εγκαταστάσεων.
Είναι ικανός να ασχοληθεί με την εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή τόσο τοπικών κλιματιστικών μονάδων, όσο και κεντρικών κλιματιστικών εγκαταστάσεων.
Μπορεί να απασχοληθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας, ως μισθωτός σε επιχειρήσεις (βιομηχανίες κατασκευής ψυγείων και κλιματιστικών, εμπορικές και εργολαβικές επιχειρήσεις συναφών δραστηριοτήτων) και ως τεχνίτης συντήρησης.

Μαθήματα Μηχανολογικού Τομέα

Β Τάξη ΕΠΑ.Λ.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ


Μηχανική-Αντοχή Υλικών
Σχεδιασμός κ Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών
Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής και Μετάδοσης Θερμότητας .
Τεχνολογία Κατεργασιών
Στοιχεία Ηλεκτρολογίας

 

Γ Τάξη ΕΠΑ.Λ.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ


Εγκαταστάσεις Ψύξης
Εγκαταστάσεις Κλιματισμού
Αυτοματισμοί Ψυκτικών Εγκαταστάσεων 
Συμπιεστές
Σχέδιο Ειδικότητας

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ


Στοιχεία Μηχανών
Μηχανουργική Τεχνολογία
Στοιχεία Ψύξης - Κλιματισμού ΙΙ
Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων 
Ανελκυστήρες - Ανυψωτικές Μηχανές

Μηχανογραφικό δελτίο ειδικοτήτων Μηχανολογικού Τομέα

Οι σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που μπορούν να ακολουθήσουν οι μαθητές(-τριες) του Μηχανολογικού Τομέα

mixan5

Μηχανογραφικό δελτίο Μηχανολογικού Τομέα Ομάδας Β΄

 

 

mixan4Επαγγελματικά δικαιώματα

Για τις ειδικότητες του τομέα Μηχανολόγων υπάρχουν πολλαπλά επαγγελματικά δικαιώματα όχι μόνο στο στενό αντικείμενο της κάθε ειδικότητας αλλά, ανάλογα με την προϋπηρεσία, και για τις υπόλοιπες ειδικότητες.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι απόφοιτοι όλων των ειδικοτήτων του Μηχανολογικού τομέα λαμβάνουν άμεσα άδεια βοηθού τεχνίτη, όχι μόνο αντίστοιχο με την ειδικότητά τους αλλά και για άλλες ειδικότητες, ακόμη και τεχνίτη ή εγκαταστάτη αερίων καυσίμων, μετά από προϋπηρεσία και εξετάσεις.

Δημοσιεύθηκαν τα ΠΔ με ΦΕΚ 197, 198, 199 και 200 τεύχους Α με ημερομηνία 17-10-2012, τα οποία αφορούν διάφορες ειδικότητες (Υδραυλικών, Θερμοϋδραυλικών, Εγκαταστατών Καυσίμων, Τεχνιτών μηχανολογικών εγκαταστάσεων κλπ) και αφορούν διάφορες ειδικότητες των ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ. πίσης δημοσιεύθηκε το ΠΔ 1 στο ΦΕΚ 3 τεύχους Α, με ημερομηνία 8 Ιανουαρίου 2013 που αφορά τους Ψυκτικούς.

Η αναζήτηση των παρακάτω ΦΕΚ μπορεί να γίνει από το εθνικό τυπογραφείο http://www.et.gr

Ειδικότερα

ΠΔ 112/ΦΕΚ197Α/17-10-2012 .

Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης και επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα.

ΠΔ 113/ΦΕΚ198Α/17-10-2012

Καθορισμός ειδικοτήτων για την επαγγελματική δραστηριότητα του χειρισμού μηχανημάτων τεχνικών έργων, καθορισμός κριτηρίων για την κατάταξη των μηχανημάτων σε ειδικότητες και ομάδες, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση της επαγγελματικής αυτής δραστηριότητας από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις.

ΠΔ 114/ΦΕΚ199Α/17-10-2012

Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας των εγκαταστάσεων καύσης υγρών και αερίων καυσίμων για την παραγωγή ζεστού νερού, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις.

ΠΔ 115/ΦΕΚ200Α/17-10-2012

Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων για τις επαγγελματικές δραστηριότητες: (α) της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε βιομηχανίες και άλλες μονάδες, (β) του χειρισμού και της επιτήρησης ατμολεβήτων και (γ) της εκτέλεσης τεχνικού έργου και της παροχής τεχνικής υπηρεσίας για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης και οξυγονοκόλλησης, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις.

ΠΔ1/ΦΕΚ3Α/8-1-2013

Επίσης δημοσιεύθηκε το ΠΔ 1 στο ΦΕΚ 3 τεύχους Α, με ημερομηνία 8 Ιανουαρίου 2013, με θέμα: "Καθορισμός βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας ψυκτικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα".

* Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από την ιστοσελίδα του Σχολικού Συμβούλου των Μηχανικών κ. Κονταξή Αθανάσιο Μηχανολόγο Μηχανικό [http://users.sch.gr/kontaxis/]

Επαγγελματικά δικαιώματα Ψυκτικών ΕΠΑΛ

Δημοσιεύθηκε το ΠΔ 1 στο ΦΕΚ 3 τεύχους Α, με ημερομηνία 8 Ιανουαρίου 2013, με θέμα: "Καθορισμός βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας ψυκτικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα".

Αντικείμενο του ΠΔ αποτελεί ο καθορισμός των βαθμίδων των επαγγελματικών προσόντων, των ασκούμενων κατά βαθμίδα επαγγελματικών δραστηριοτήτων, της διαδικασίας και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη χορήγηση, την ανανέωση ή την επέκταση της άδειας άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων, για τις επαγγελματικές δραστηριότητες που προβλέπονται στις περιπτώσεις (γ) και (ε) του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 3982/ 2011 (Α΄ 143) και αφορούν τις ψυκτικές εγκαταστάσεις, Επίσης, καθορίζεται η διαδικασία έκδοσης των πιστοποιητικών που προβλέπονται στον Κανονισμό 303/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η απόκτηση των οποίων αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την άσκηση σημαντικού μέρους των ως άνω επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

Σύμφωνα με το ΠΔ :

Για την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων από τον τεχνίτη ψυκτικό, τον αρχιτεχνίτη ψυκτικό ή τον εργοδηγό ψυκτικό, ο τεχνίτης οφείλει να έχει βεβαίωση αναγγελίας, ενώ ο αρχιτεχνίτης και ο εργοδηγός οφείλουν να έχουν την άδεια του αρχιτεχνίτη ψυκτικού ή την άδεια του εργοδηγού ψυκτικού αντίστοιχα...

Οι κάτοχοι: (α) πτυχίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) Τομέα Μηχανολογίας, Ειδικότητας Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού, (β) πτυχίου Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑΣ) Μαθητείας ΟΑΕΔ ειδικότητας Εγκαταστατών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων, (γ) διπλώματος Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ειδικό− τητας Τεχνικού Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού ... αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης της δραστηριότητας του τεχνίτη ψυκτικού με αίτηση/υπεύθυνη δήλωση και αποκτούν το δικαίωμα άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του τεχνίτη ψυκτικού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 11 του ν. 3982/2011.

Μετά την έκδοση βεβαίωσης αναγγελίας, οι τεχνίτες ψυκτικοί: (α) εάν είναι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, αφού αποκτήσουν 2ετή προϋπηρεσία σε ψυκτικές εγκαταστάσεις (β) εάν είναι απόφοιτοι ΙΕΚ, αφού αποκτήσουν προϋπηρεσία ενός έτους, υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, προκειμένου να αποκτήσουν την άδεια του αρχιτεχνίτη ψυκτικού.

Ο τεχνίτης ψυκτικός αποκτά την άδεια του αρχιτεχνίτη ψυκτικού, μετά από επιτυχή εξέταση, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 5 και 7 του ν. 3982/2011.

Οι κάτοχοι άδειας αρχιτεχνίτη ψυκτικού, μετά από προϋπηρεσία ενός έτους από την έκδοση της άδειας του αρχιτεχνίτη ψυκτικού, σε ψυκτικές εγκαταστάσεις ... υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, προκειμένου να αποκτήσουν την άδεια του εργοδηγού ψυκτικού.

* Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από την ιστοσελίδα του Σχολικού Συμβούλου των Μηχανικών κ. Κονταξή Αθανάσιο Μηχανολόγο Μηχανικό [http://users.sch.gr/kontaxis/]