Τομέας Ηλεκτρολογίας

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού (1)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΤΕΧΝΙΚΟΣ Αυτοματισμού ΝΕΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος).

Ο κάτοχος πτυχίου στην ειδικότητα Τεχνικός Αυτοματισμών έχει επαγγελματικές Ικανοτήτες (γνώσεων, δεξιοτήτων και επαγγελματικών στάσεων) που καθιστούν αυτόν ικανό να εργάζεται σαν ειδικευόμενος εργαζόμενος, ικανός να εκτελεί αυτόνομα, υπεύθυνα και εμπρόθεσμα τις εργασίες που προκύπτουν κατά την επισκευή ή / και συντήρηση αυτοματοποιημένων εγκαταστάσεων, τμημάτων ή συνόλων σε προδιαγεγραμμένη λειτουργική αλληλεξάρτηση, όπως : την τοποθέτηση / εγκατάσταση, τη ρύθμιση, τον έλεγχο, τη βαθμονόμηση, τη σύνδεση / αποσύνδεση συσκευών, τη χρήση οργάνων ή εργαλείων, την εποπτεία, τη συντήρηση / επισκευή / μετατροπή οργάνων σε αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις που υπάρχουν στην επιχείρηση.

Εργάζεται είτε μόνος του (ιδιοαπασχολείται), είτε σαν υπάλληλος μεγάλης μεταποιητικής / παραγωγικής επιχείρησης του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, σε τμήματα συντήρησης ή νέων έργων αυτοματοποιημένων, μερικά ή ολικά, εγκαταστάσεων ή συστημάτων.

Ο Τεχνικός Αυτοματισμών απασχολείται στους εξής εργασιακούς χώρους:

 • Βιομηχανίες / βιοτεχνίες με αυτοματοποιημένη παραγωγή που χρησιμοποιούν διάφορες φυσικοχημικές ή / και μηχανικές διεργασίες συνεχούς ή / και ασυνεχούς ροής, όπως: χημικές, μεταλλευτικές ή / και μεταλλουργικές βιομηχανίες, βιομηχανίες τροφίμων, ή / και ποτών, τσιμεντοβιομηχανίες, βιομηχανίες πλαστικών υλών, χρωμάτων, φαρμάκων, χαρτιού, παραγωγής ενέργειας, κλωστοϋφαντουργίας, επιχειρήσεις συσκευασίας, και μεταφοράς, μεταποιητικές, ξύλου, δέρματος, κλπ.
 • Εγκαταστάσεις κλιματισμού, πυροπροστασίας, επεξεργασίας λυμάτων, αερίων και υγρών καυσίμων, κλπ.
 • Κατασκευαστικές, εμπορικές, ή εταιρείες παροχής υπηρεσιών, οι οποίες προμηθεύουν, κατασκευάζουν, εγκαθιστούν ή συντηρούν εγκαταστάσεις, αυτοματισμού, κλιματισμού, πυροπροστασίας, κλπ.

Ο Τεχνικός Αυτοματισμών προσλαμβάνεται στην επιχείρηση ή σε Μ.Μ.Ε., όπου μετά από σύντομη περίοδο προσαρμογής εργάζεται σαν ειδικευμένος τεχνίτης και μπορεί να εξελιχθεί στη συνέχεια σε τεχνικό υπεύθυνο αυτοματισμού ή / και σαν εργοδηγός, ή / και προϊστάμενος του αντίστοιχου συνεργείου ή / και τμήματος.

Κατά τη εκτέλεση των καθηκόντων του, ως απλός τεχνίτης, αναφέρεται στον υπεύθυνο εργοδηγό προϊστάμενο του συνεργείου Μετρήσεων ή / και Οργάνων ή / και Αυτοματισμών ή / και Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου. Ως εργοδηγός συνεργείου αναφέρεται είτε στον τεχνικό Υπεύθυνο του τμήματος, είτε στον τεχνικό Υπεύθυνο της συντήρησης των Η/Μ εγκαταστάσεων του εργοστασίου (μηχανολόγο, ηλεκτρολόγο ή άλλης ειδικότητας) πτυχιούχο τριτοβάθμιας τουλάχιστον εκπαίδευσης.

Β.1.2. Επαγγελματικά Καθήκοντα

Με βάση τεχνικές και γενικές οδηγίες και προδιαγραφές εργασίας, καθώς και την ορθολογική, στα παραπάνω πλαίσια, χρησιμοποίηση μηχανών, εργαλείων και υλικών και λαμβάνοντας υπόψη δεδομένους κανονισμούς και προδιαγραφές υγιεινής, ασφάλειας εργασίας, προστασίας του περιβάλλοντος και τους κανονισμούς και διαδικασίες εργασίας/συνεργασίας στον συγκεκριμένο χώρο και επάγγελμα, εκτελεί τις, αναγκαίες κάθε φορά από τις εργασίες που, γενικά, προαναφέρθηκαν ασκώντας τις ικανότητες του που αναλυτικότερα παρουσιάζονται στην επόμενη παράγραφο.

Β.2. Αναλυτική Περιγραφή των απαραίτητων Γνώσεων και Δεξιοτήτων για τη συγκεκριμένη Ειδικότητα.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης στοχεύει στην εξασφάλιση στους καταρτιζόμενους Τεχνικός Αυτοματισμών ελέγξιμες ικανότητες [οι οποίες για διευκόλυνση της παρουσίασης τους διακρίνονται σε Ικανότητες Κορμού (κοινές και σε άλλες ειδικότητες) και Ικανότητες Ειδικότητας] να διεκπεραιώνει συγκεκριμένες δραστηριότητες, έχοντας σαν:

ΔΕΔΟΜΕΝΑ τα φυλλάδια/βιβλία περιγραφής - οδηγιών του κατασκευαστή της (μέρους ή όλης) της Αυτοματοποιημένης Εγκατάστασης και των αισθητηρίων, ή/και ελέγχου, ή/και εργαλείων, που θα χρησιμοποιήσει, καθώς και:

 • συμπληρωματικά σχέδια ή/και λειτουργικά διαγράμματα ή/και διαγράμματα φάσεων που η υπηρεσία (ή ο εκπαιδευτής) του κρίνει αναγκαία για το συγκεκριμένο έργο
 • κατασκευαστικά σχέδια τελικής ή/και ενδιάμεσων φάσεων, ή, απλά και μόνο
 • πρόσβαση στους αντίστοιχους φακέλους ή/και αρχεία, καθώς και στα
 • αρχεία ανταλλακτικών, αποθήκης, τους κατάλογους προμηθευτών και σχετικούς
 • κανονισμούς/οδηγίες στο βαθμό που η Υπηρεσία ή ο εκπαιδευτής κρίνει αναγκαίο να του παρέχονται, είτε συνολικά είτε για κάθε συγκεκριμένο καθήκον/ικανότητα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • Συγκεντρώνει και ερμηνεύει τις αναγκαίες πληροφορίες από πρωτογενείς πηγές σε Ελληνική ή ξενόγλωσση τεχνική βιβλιογραφία, κανονισμούς και προδιαγραφές, τόσο σχετικά με την μηχανή, όργανο ή σύστημα στο οποίο εργάζεται, όσο και για το εξάρτημα - υλικό παραγωγής / κατασκευής, οργάνωση, διαδικασίες ελέγχου και άλλα.
 • Διαβάζει, ερμηνεύει και αξιοποιεί, χωρίς λάθη, κατασκευαστικά σχέδια ή σκαριφήματα και διαγράμματα φάσεων λειτουργίας ή/και εργασίας και προτείνει διορθώσεις σχεδίων σχετικών με μέρη ή λεπτομέρειες του έργου.
 • Ερμηνεύει, αναλύει, συγκρίνει, αξιολογεί, συνθέτει και παρουσιάζει πληροφορίες, με χρήση (εφόσον χρειαστεί) και υπολογιστικής μηχανής, σχετικά με τις παραμέτρους και μεταβλητές της εργασίας του και την παρακολούθηση / έλεγχο της διασποράς των σχετικών τιμών.
 • Καταγράφει τα τεχνικά χαρακτηριστικά λειτουργικές διαπιστώσεις παρατηρήσεις, σχετικά με την πορεία και τα αποτελέσματα της εργασίας και συντάσσει / προωθεί αιτιολογημένες αναφορές σχετικά με τις παρατηρήσεις του πάνω στη δυσλειτουργία των συστημάτων προμήθειας, διακίνησης ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και εργαλείων, που αφορούν την πορεία της παραγωγής στην κάθε συγκεκριμένη περίπτωση και γραπτές και προφορικές αναφορές και περιλήψεις όποτε του ζητηθεί ή / και κρίνει αναγκαίο με σωστή χρήση της Ελληνικής ή / και Αγγλικής επαγγελματικής ορολογίας.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

 • Εξασφαλίζει σε συνεργασία με την ιεραρχία ή εξουσιοδοτημένους εκπρόσωπους του "πελάτη", την αποδοχή και ενσωμάτωσή του στην ομάδα / περιβάλλον εργασίας και ενεργητική, στα πλαίσια των κανονισμών, συμμετοχή σε ομάδες εργασίας για ειδικά θέματα, τεχνικά ή επιμόρφωσης, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας ή του "πελάτη".
 • Εργάζεται αρχικά σαν βοηθός σε εμπειρότερους τεχνικούς του επαγγέλματός του και κατόπιν θα μπορεί να αναλάβει υπεύθυνη θέση εκτελώντας αυτόνομα συγκεκριμένες εργασίες που περιλαμβάνονται στα καθήκοντα - δραστηριότητες.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

 • Εφαρμόζει, χωρίς καμία παρέκκλιση ή σφάλμα, τις οδηγίες που του έχουν δοθεί ή αναγράφονται σχετικά με την ασφάλεια και υγιεινή ατόμων και εγκαταστάσεων και την πυρασφάλεια του χώρου και των θέσεων εργασίας: παραγωγικών τμημάτων, χώρων αποθήκευσης, εργαστηρίων κλπ...

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 • Εφαρμόζει τις συγκεκριμένες/δεδομένες καθοριζόμενες από την νομοθεσία ή/και υπηρεσία προδιαγραφές, κανονισμούς ή/και εντολές εργασίας, χρησιμοποιώντας τα εκεί προβλεπόμενα όργανα ή/και συσκευές ή/και υλικά ή/και διαδικασίες για την προστασία του περιβάλλοντος εργασίας.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 • Εφαρμόζει γενικές/ειδικές οδηγίες και προδιαγραφές εργασίας για τον έλεγχο, την ανακύκλωση κάθε υλικού που χρησιμοποιεί και την ελαχιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης στο χώρο ευθύνης του και κάνει αιτιολογημένες προτάσεις βελτιστοποίησής τους.

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 • Ελέγχει τον ρυθμό και την πορεία της εργασίας και την ποιότητα της παραγωγής και εκτελεί όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις ή/και αλλαγές εξαρτημάτων, ώστε να εξασφαλίσει την τήρηση των προδιαγραφών, πελάτη ή εκπαιδευτή.            Ελέγχει τα παραγόμενα τελικά προϊόντα, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα όργανα μέτρησης και υποβάλλει αιτιολογημένες προτάσεις σε περιπτώσεις που διαπιστώνει ανεπάρκεια διαθέσιμων μέσων/οργάνων.
 • Εφαρμόζει παρακολούθηση των τιμών των παραμέτρων / μεταβλητών χαρακτηριστικών μεγεθών της παραγωγής και της διασποράς με χρήση κάρτας/δελτίου στατιστικού ελέγχου και παίρνει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα που συνάγονται από την ερμηνεία των αποκλίσεων.

Περιγραφή Βασικών Επαγγελματικών Γνώσεων και Δεξιοτήτων. καθώς και Ειδικών Επαγγελματικών Προσόντων

 • Εξασφαλίζει την τήρηση των επιμέρους και συνολικών προδιαγραφών ή οδηγιών τεχνικών φακέλων, ασφάλειας, ακρίβειας, πιστότητας και γενικά αξιόπιστης (στα πλαίσια προδιαγραφών) λειτουργίας των μηχανών, οργάνων συστημάτων ευθύνης του και αναφέρει σχετικά.
 • Αναγνωρίζει, μετρά, ρυθμίζει και ελέγχει μεγέθη σχετικά με τις μηχανικές, φυσικές και χημικές διεργασίες / διαδικασίες παραγωγής (συνεχούς ή/και ασυνεχούς ροής πρώτων υλών, ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων), καθώς και τις διαδικασίες αποθήκευσης υλικών και επεξεργασίας πληροφοριών που αφορούν την παραγωγή, με χρήση οργάνων και συστημάτων κάθε τεχνολογίας (μηχανικής, πνευματικής, υδραυλικής, ηλεκτρικής, ηλεκτρονικής προγραμματιζόμενης ή μη).
 • Μετρά, αξιολογεί την πιστότητα, ακρίβεια και λοιπά μετρολογικά χαρακτηριστικά αισθητηρίου ή/και μετατροπή και ερμηνεύει ηλεκτρικά και μη ηλεκτρικά μεγέθη, όπως θερμοκρασία, πίεση, ταχύτητα, παροχή, στάθμη, κλπ... με χρήση οργάνων κάθε τεχνολογίας.
 • Διαπιστώνει μεθοδολογικά, εντοπίζει και αποκαθιστά τις βλάβες ή τις αιτίες των βλαβών ή/και δυσλειτουργιών αυτοματοποιημένων διαδικασιών στη διάρκεια διαδικασιών / διεργασιών παραγωγής, μεταποίησης, μεταφοράς κλπ. μεταφορών και παίρνει ή προτείνει μέτρα για την εξάλειψή τους ή/και την αποκατάσταση της ομαλής, (στα πλαίσια προδιαγραφών ή/και υποδείξεων των εκάστοτε υπεύθυνων) κανονικής λειτουργίας, καθώς και στα στάδια προγραμματισμένης ή μη εκκίνησης, επείγουσας ή μη κράτησης των εγκαταστάσεων.
 • Εκτελεί εργασίες, συντήρησης άμεσα ή μη με χρήση των κατάλληλων οργάνων, συσκευών και γενικά εξοπλισμού, σε αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις κάθε τεχνολογίας.
 • Εκτελεί εργασίες μετατροπής, βελτίωσης και επισκευής των παραπάνω οργάνων, συσκευών και εγκαταστάσεων.
 • Ερμηνεύει και κάνει παρατηρήσεις σε σχέδια, μελέτες και τεχνικούς φακέλους που αφορούν την κατασκευή, την εγκατάσταση, την μετατροπή, τη χρήση και τη συντήρηση των υλικών και συστημάτων και εξασφαλίζει την ενημερότητα των φακέλων και σχεδίων αυτών.
 • Εξασφαλίζει, επί τόπου ή/και σε εργαστήριο τόσο την πρόχειρη επισκευή / αποκατάσταση λειτουργίας όσο και διορθωτική συντήρηση, προληπτική ή προγραμματιζόμενη ή/και εγκατάσταση ή/και βελτίωση συσκευών, οργάνων συστημάτων και εγκαταστάσεων βιομηχανικών μετρήσεων, αυτοματισμών και συστημάτων αισθητηρίων, επενεργητών, ομάδων μετάδοσης και επεξεργασίας πληροφοριών, τμηματικά ή ολοκληρωμένα που καλύπτουν την εγκατάσταση του τομέα ευθύνης του.
 • Συναρμολογεί - αποσυναρμολογεί, ελέγχει και βαθμονομεί στο εργαστήριο ή/και στην εγκατάσταση, τα διάφορα όργανα και συσκευές που χρησιμοποιεί.
 • Παίρνει και εφαρμόζει τα αναγκαία προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα σε περίπτωση πυρκαγιάς. Γνωρίζει τη θέση και τη λειτουργία των μέσων πυρανίχνευσης και πυροπροστασίας των χώρων και είναι ικανός να επεμβαίνει στα πλαίσια των κανονισμών και του συγκεκριμένου σχεδίου πυροπροστασίας που εφαρμόζεται.
 • Χρησιμοποιεί και εφαρμόζει συστηματικά τα μέσα ατομικής προστασίας και υγιεινής, που επιβάλει η κείμενη νομοθεσία και ο εσωτερικός κανονισμός της επιχείρησης, όπου εργάζεται.
 • Τοποθετεί, συνδέει και αποσυνδέει συσκευές, λειτουργίας, ελέγχου και ρύθμισης, προγραμματιζόμενης ή μη τεχνολογίας, όπως αισθητήρες, ελεγκτές, όργανα ελέγχου κλπ... σε ηλεκτρικά, πνευματικά, υδραυλικά ή υβριδικά κυκλώματα, με καλώδια ή/και αγωγούς.
 • Επιλέγει, προμηθεύεται, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί, φροντίζει να βρίσκονται σε καλή κατάσταση και ελέγχει αν ανταποκρίνονται στις ειδικές απαιτήσεις των εκτελούμενων εργασιών, στα πλαίσια των στόχων / προδιαγραφών ποιότητας και τμήματος, τα απαραίτητα υλικά εργασίας : εργαλεία, όργανα, συσκευές και αναλώσιμα.
 • Καταγράφει τα τεχνικά στοιχεία και δίνει αναφορά σχετικά με την πορεία και τα αποτελέσματα των επεμβάσεων του ή/και των υλικών και συσκευών, του τομέα ευθύνης του.
 • Συντάσσει τακτικές ή/και έκτακτες αναφορές πάνω στη λειτουργία των εγκαταστάσεων, διεργασιών, συσκευών, οργάνων κλπ... και συμπληρώνει πίνακες τιμών, κοστολόγησης επεμβάσεων, συντήρησης ή/και εγκατάστασης με βάση ενδείξεις οργάνων και πινάκων, εσωτερικούς κανονισμούς / μεθοδολογίες διαχείρισης της επιχείρησης, νομισματικές ισοδυναμίες, δείχτες της αγοράς κλπ...
 • Αναζητά, εντοπίζει και χρησιμοποιεί τεχνικό οικονομικούς καταλόγους προμηθευτών και εγκαταστατών οργάνων, συσκευών ή και εργαλείων της ειδικότητάς του στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
 • Οργανώνει την θέση εργασίας του (καθαριότητα, εργονομία, μέσα τακτικής προστασίας κ.λ.π.).
 • Εφαρμόζει οδηγίες για μεθοδολογική αντιμετώπιση των βλαβών ή καθορίζει μόνος του συγκεκριμένη μεθοδολογία στην πορεία αναζήτησης / εντοπισμού / αποκατάστασης βλαβών.
 • Ελέγχει και εκτελεί απλές εργασίες επισκευής μηχανών και εργαλείων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές ή / και εσωτερικούς υπηρεσιακούς ή εκπαιδευτικούς κανονισμούς ή/και τις οδηγίες ή απαιτήσεις πελάτη ή εκπαιδευτή.
 • Συμμετέχει - συνεργάζεται εποικοδομητικά σε ομάδες εργασίας συναδέλφων ή/και άλλων μελών της ιεραρχίας ή/και με συμμετοχή των χρηστών, για την παραγωγή / εφαρμογή των κανονισμών / μεθοδολογιών αξιοποίηση νέων εξοπλισμών ή/και εγκαταστάσεων.

Γ.  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Γ1. Κομβικές γνώσεις δεξιότητες

Ο Τεχνικός αυτοματισμών πρέπει να διαθέτει τις εξής κομβικές γνώσεις και  δεξιότητες.

Βασικές ηλεκτρομηχανολογικές  γνώσεις

Κατανόηση τεχνικών σχεδίων, εντύπων, οδηγιών.

Γ2. Επαγγελματικές γνώσεις δεξιότητες

Ο Τεχνικός αυτοματισμών πρέπει να διαθέτει τις εξής επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες.

 • Γνωρίζει βασικές γνώσεις ηλεκτρολογίας ,ηλεκτρονικής  και μηχανολογίας.
 • Διαβάζει και σχεδιάζει ηλεκτρομηχανολογικά και ηλεκτρονικά  σχέδια.
 • Εφαρμόζει τεχνικές οδηγίες που έχουν σχέση με υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας.
 • Κατασκευάζει τα απαραίτητα ηλεκτρομηχανολογικά και ηλεκτρονικά κυκλώματα για όλα τα είδη των αυτοματισμών.
 • Χρησιμοποιεί όργανα και εργαλεία που είναι απαραίτητα για την επισκευή και συντήρηση συστημάτων αυτοματισμού.
 • Χρησιμοποιεί υλικά και τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον.
 • Αντικαθιστά τον  παλαιωμένο εξοπλισμό με σύγχρονο  και φιλικότερο προς το περιβάλλον σε  παλαιές εγκαταστάσεις.

Γ3. Ικανότητες.

 • Ικανότητα επικοινωνίας.
 • Ικανότητα αναζήτησης τεχνικών πληροφοριών
 • Επαγγελματική συμπεριφορά.

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων

 

Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί σαν μέλος ομάδας ή αυτόνομα ή σαν υπάλληλος σε:

 • βιομηχανία ή βιοτεχνία ή εταιρεία συναρμολόγησης Η / Υ
 • τεχνική εταιρεία ή συνεργείο εγκατάστασης συστημάτων η / υ και δικτύων
 • τεχνική εταιρεία εγκατάστασης δομημένων καλωδιώσεων για δίκτυα η / υ
 • υπολογιστικά κέντρα μικρών ή μεγάλων εταιρειών ή παροχές υπηρεσιών του διαδικτύου
 • καταστήματα πώλησης η / υ και δικτυακών προϊόντων
 • σε τεχνικές υπηρεσίες του Δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα που απασχολούνται με συντήρηση και επισκευή υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων
 • σε ατομική επιχείρηση σαν επισκευαστής ηλεκτρονικών συσκευών.

Τα κύρια και ειδικά επαγγελματικά καθήκοντα του αποφοίτου της ειδικότητας είναι:

 • Συναρμολογεί, εγκαθιστά και ελέγχει την λειτουργία η / υ και περιφερειακών συσκευών και δικτύων
 • προχωρεί σε διάγνωση, συντήρηση και επισκευή βλαβών Η / Υ, περιφερειακών και δικτύων
 • εγκαθιστά δομημένες καλωδιώσεις για δίκτυα υπολογιστών
 • κάνει τις εγκαταστάσεις και ρυθμίσεις προγραμμάτων που είναι απαραίτητες για την καλύτερη απόδοση απλών Η / Υ, συνδέσεις περιφερειακών ή Δικτύων (Λειτουργικά συστήματα, αυτοματισμοί γραφείου, εγκατάσταση προγραμμάτων, υποστήριξη χρηστών)
 • χειρίζεται προγράμματα διαχείρισης του Διαδικτύου κα ρυθμίζει τον Η / Υ στα παραπάνω προγράμματα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

 

 

Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί σαν μέλος ομάδας ή αυτόνομα ή σαν υπάλληλος σε:

 • βιομηχανία ή βιοτεχνία κατασκευής, συναρμολόγησης, συντήρησης και επισκευής ηλεκτρονικών συσκευών καταναλωτικού χαρακτήρα, ή ραδιοτηλεοπτικών συσκευών οικιακής χρήσης (όπως στεροφωνικών συστημάτων, τηλεοράσεων, δεκτών ραδιοφωνίας, τηλεφωνίας ....
 • εταιρεία ή εργαστήριο επισκευής ή και εγκατάστασης συσκευών ήχου και εικόνας, καθώς και εγκατάστασης κεντρικών κεραιών (επίγειων ή / και δορυφορικών) τηλεόρασης
 • σε καταστήματα πώλησης ηλεκτρονικών συσκευών ήχου και εικόνας, καθώς και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων πάσης φύσεως
 • σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς
 • σε εταιρεία σταθερής και κινητής τηλεφωνίας
 • σε ατομική επιχείρηση σαν επισκευαστής ηλεκτρονικών συσκευών.

Το επάγγελμα του Ηλεκτρονικού της ειδικότητας περιλαμβάνει τα εξής κύρια και ειδικά επαγγελματικά καθήκοντα:

 • αναγνωρίζει, διαβάζει, κατασκευάζει και ελέγχει με βάση κατάλληλες οδηγίες απλά ηλεκτρονικά κυκλώματα, που αποτελλούν τμήμα ευρύτερων ηλεκτρονικών διατάξεων, χρησιμοποιώντας αναλογικά και ψηφιακά εξαρτήματα καθώς και διατάξεις μηχανουργικής τεχνολογίας
 • ελέγχει και συντηρεί ηλεκτρονικές οικιακές και καταναλωτικού χαρακτήρα συσκευές. Επίσης ανιχνεύει και επισκευάζει τις βλάβες τους
 • τοποθετεί, ρυθμίζει, ελέγχει, συντηρεί και επισκευάζει εγκαταστάσεις κεραιών επίγειας ή και δορυφορικής λήψης κατόπιν οδηγιών
 • μπορεί να εργασθεί σε ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς στην παραγωγή και μετάδοση του ραδιοτηλεοπτικού σήματος
 • συντάσσει οικονομικές και τεχνικές εκθέσεις εφόσον του ζητηθεί

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΤεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Ο απόφοιτος του τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού μπορεί να εργαστεί, τόσο στον δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Ο απόφοιτος μπορεί να εργαστεί ως:

 • ελεύθερος επαγγελματίας εγκαταστάτης με δικό τους πελατολόγιο
 • ειδικευμένος τεχνικός σε συνεργεία μεγάλων κατασκευών
 • ιδιοκτήτης ή ειδικευμένος πωλητής σε καταστήματα ηλεκτρολογικών ειδώ, ή ιδιοκτήτης καταστήματος
 • δημόσιος υπάλληλος, σαν συντηρητής σε ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ με διαγωνισμό (πχ. ΟΤΕ, ΔΕΗ, Νοσοκομεία, Μουσεία, Αθλητικά κέντρα κλπ)
 • Ιδιωτικός υπάλληλος (πχ. τεχνίτης, ηλεκτρολόγος συντηρητής εργοστασίων, ξενοδοχείων, κλινικών, συγκροτημάτων κλπ)
 • ηλεκτροτεχνίτης σε εγκαταστάσεις και συντηρήσεις ανελκυστήρων και ηλεκτρογερανών

Ο απόφοιτος μπορεί να

 • σχεδιάζει και κατασκευάζει Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις κτιρίων και βιομηχανικών χώρων, με κυκλώματα: Φωτισμού, συσκευών, γειώσεων, τηλεφώνου, θυροτηλεφώνου, TV, πυρανίχνευσης, συναγερμού, δικτύων Η / Υ, αλεξικέραυνων, θέρμανσης, ανελκυστήρων, πινάκων κίνησης και φωτισμού, αυτοματισμών κίνησης (συμβατικών ή με PLC)
 • μετράει και ελέγχει την ασφαλή λειτουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης και συσκευών
 • συντηρεί, εντοπίζει και επισκευάζει βλάβες εγκαταστάσεων και μηχανών
 • βελτιώνει και εκσυγχρονίζει την εγκατάσταση με σύγχρονη τεχνολογία

Επαγγελματικά δικαιώματα

Οι άδειες στις οποίες έχουν πρόσβαση οι πτυχιούχοι του Ηλεκτρολογικού Τομέα των ΕΠΑΛ αφορούν τις επιμέρους ειδικότητες του Τομέα. Εκτός από την πρόσβαση στις άδειες αυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π. Δ. 41 (ΦΕΚ 16 / Α '/ 1988), στους πτυχιούχους ειδικότητας ή κατεύθυνσης ή Τομέα Ηλεκτρολογικού των ΕΠΑΛ, χορηγούνται οι επαγγελματικές άδειες Ηλεκτροτεχνίτη Α, Γ, Δ, και ΣΤ ειδικότητας. Αναλυτικότερα οι παραπάνω άδειες έχουν ως εξής: 
Α ειδικότητα: Ηλεκτροτεχνίτης Φωτισμού.

Γ ειδικότητα: Ηλεκτροτεχνίτης Κίνησης.

Δ ειδικότητα: Ηλεκτροτεχνίτης Ανελκυστήρων.

ΣΤ ειδικότητα: Α) Ηλεκτροτεχνίτης Σταθμών Υποσταθμών-.

Β) Ηλεκτροτεχνίτης Εναερίων Δικτύων.

Γ) Ηλεκτροτεχνίτης Υπόγειων Δικτύων.


Οι παραπάνω άδειες Ηλεκτροτεχνίτη δεν δίνουν το δικαίωμα αυτοτελούς εργασίας. Είναι οι πρώτες άδειες που παρέχουν απλώς το δικαίωμα να δουλέψει κάποιος σαν ειδικευμένος τεχνίτης υπό την εποπτεία και ευθύνη αδειούχου εγκαταστάτη. 
Μετά από τις παραπάνω άδειες και συμπληρώνοντας προϋπηρεσία μόνο 18 μήνες, δηλαδή 450 Ημερομίσθια (επαληθεύεται με τα ένσημα του ΙΚΑ) σε μία ή περισσότερες ηλεκτρολογικές ειδικότητες των κατεχόμενων αδειών τεχνίτη, μπορεί πλέον να πάρει τις πρώτες άδειες Ασκήσεως Επαγγέλματος «Ηλεκτρολόγων Εγκαταστάσεων Κτιρίων» ισχύος 25 KW. (Η απαιτούμενη προϋπηρεσία μπορεί να αποκτηθεί πριν ή και μετά τη λήψη του πτυχίου ΕΠΑΛ και τα ένσημα να έχουν περαστεί μετά το 15 ° έτος τις ηλικίας τους).

Λαμβάνουν άδεια κατασκευαστή-συντηρητή καυστήρων υγρών οι ηλεκτροτεχνίτες α 'ή γ' ειδικότητας (Π.Δ. 511/77, ΦΕΚ Α162). Όλες οι ειδικότητες του Ηλεκτρολογικού Τομέα λαμβάνουν τις παρακάτω άδειες, βάσει του Π.Δ. 362 (ΦΕΚ 245/Α/22-10-01) 1) Βοηθού Τεχνικού αερίων καυσίμων

2) Τεχνίτη αερίων καυσίμων (άδεια βοηθού τεχνικού αερίων καυσίμων + 4ετής πρ / σία + εξετάσεις)

3) Εγκαταστάτη αερίων καυσίμων (άδεια τεχνίτη αερίων καυσίμων + 4ετής πρ / σία)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΣΤΑΔΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 
Εγκαταστάσεων Κτιρίων ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ κατοικίων Υπ. .. Αποφ.

Αρ.ΥΠΠΟ/ΔΙΚΟΜ/84148/1376/1402 (ΦΕΚ 1483/Β/27-10-2005)

1. «Ηλεκτρολόγου (βοηθού χειριστού φωτιστικών σωμάτων), στους έχοντες άδεια Ηλεκτρολόγου Α 'Β ειδικότητας, 15 KW και άνω)

2. «Ηλεκτρολόγου (χειριστού φωτιστικών σωμάτων), στους αδειούχους ηλεκτρολόγους γ 'Α ειδικότητας, κατηγ. 75 KW και άνω + 2κιν.ταινίες μεγ.μήκους ή 400 ημερομ. ως β 'ηλεκτρολόγοι)

3. Χειριστού γεννήτριας (στους κατόχους άδειας α 'ηλεκτρολόγου)

4. Βοηθού τεχνουργού ειδικών εφφέ (με εξετάσεις)

5. Τεχνουργού ειδικών εφφέ (4 κιν.ταινίες μεγ. Μήκους ή 800 ημερομ. Σε τηλεοπτ.παραγωγές ως βοηθοί τεχνουργοί ειδικών εφφέ) 
Ν. 1575/85 (ΦΕΚ 207/Α/11-12-85)

Άρθρο 18 Ν. 3185/2003

(ΦΕΚ 229 / Α '/ 26-09-2003) Οι άδειες αυτές χορηγούνται χωρίς εξετάσεις:

1. Μηχανοτεχνίτη (πτυχίο, 5ετής πρ / σία)

2. Τεχνίτη συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων (σιγαστήρων) ή ψυγείων ή τροχών (πτυχίο, 2 έτη πρ / σία)

3. Ηλεκτροτεχνίτη ή τεχνίτη οργάνων (πτυχίο, 3ετής πρ / σία)

4. Τεχνίτη βαφής (πτυχίο, 3ετής πρ / σία)

5. Τεχνίτη συσκευών υγραερίου αυτοκινήτων (Αδεια Μηχανοτεχνίτη ή Ηλεκτροτεχνίτη + 1 έτος σχετική πρ / σία)

Τομέας Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρονικής Αυτοματισμού